Prev

September 2018

Next
HN432
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
26
27
10:10 MEDP 285 - Miranda
1:10 MEDP 160 Lab 05
3:10 MEDP 160 Lab 06
5:10 MEDP 160 Lab 07
7:10 MEDP 160 Lab 08
28
9:10 MEDP 160 Lab 09
11:10 MEDP 160 Lab 10
1:10 MEDP 331 - Web Prod 2
7:00 MEDP 360 - Contour
29
3:10 MEDP 160 Lab 01
5:10 MEDP 160 Lab 02
7:00 MEDP 349 Physical Computing
30
9:10 MEDP 160 Lab 03
11:10 MEDP 160 Lab 04
1:10 MEDP 150 Lab01
3:10 MEDP 150 Lab 02
5:10 MEDP 150 Lab 03
7:10 MEDP 150 Lab 04
31
9:10 MEDP 150 Lab 05
11:10 MEDP 150 Lab 06
1:10 MEDP 150 Lab 07
3:10 MEDP 150 Lab 08
1
2
3
10:10 MEDP 285 - Miranda
1:10 MEDP 160 Lab 05
3:10 MEDP 160 Lab 06
5:10 MEDP 160 Lab 07
7:10 MEDP 160 Lab 08
4
9:10 MEDP 160 Lab 09
11:10 MEDP 160 Lab 10
1:10 MEDP 331 - Web Prod 2
7:00 MEDP 360 - Contour
5
3:10 MEDP 160 Lab 01
5:10 MEDP 160 Lab 02
7:00 MEDP 349 Physical Computing
6
9:10 MEDP 160 Lab 03
11:10 MEDP 160 Lab 04
1:10 MEDP 150 Lab01
3:10 MEDP 150 Lab 02
5:10 MEDP 150 Lab 03
7:10 MEDP 150 Lab 04
7
9:10 MEDP 150 Lab 05
11:10 MEDP 150 Lab 06
1:10 MEDP 150 Lab 07
3:10 MEDP 150 Lab 08
8
9
10
10:10 MEDP 285 - Miranda
1:10 MEDP 160 Lab 05
3:10 MEDP 160 Lab 06
5:10 MEDP 160 Lab 07
7:10 MEDP 160 Lab 08
11
9:10 MEDP 160 Lab 09
11:10 MEDP 160 Lab 10
1:10 MEDP 331 - Web Prod 2
7:00 MEDP 360 - Contour
12
3:10 MEDP 160 Lab 01
4:00 New Event
5:10 MEDP 160 Lab 02
7:00 MEDP 349 Physical Computing
13
9:10 MEDP 160 Lab 03
11:10 MEDP 160 Lab 04
1:10 MEDP 150 Lab01
3:10 MEDP 150 Lab 02
5:10 MEDP 150 Lab 03
7:10 MEDP 150 Lab 04
14
9:10 MEDP 150 Lab 05
11:10 MEDP 150 Lab 06
1:10 MEDP 150 Lab 07
3:10 MEDP 150 Lab 08
15
16
17
10:10 MEDP 285 - Miranda
1:10 MEDP 160 Lab 05
3:10 MEDP 160 Lab 06
5:10 MEDP 160 Lab 07
7:10 MEDP 160 Lab 08
18
9:10 MEDP 160 Lab 09
11:10 MEDP 160 Lab 10
1:10 MEDP 331 - Web Prod 2
7:00 MEDP 360 - Contour
19
7:15 New Event
3:10 MEDP 160 Lab 01
5:10 MEDP 160 Lab 02
7:00 MEDP 349 Physical Computing
20
9:10 MEDP 160 Lab 03
11:10 MEDP 160 Lab 04
1:10 MEDP 150 Lab01
3:10 MEDP 150 Lab 02
5:10 MEDP 150 Lab 03
7:10 MEDP 150 Lab 04
21
9:10 MEDP 150 Lab 05
11:10 MEDP 150 Lab 06
1:10 MEDP 150 Lab 07
3:10 MEDP 150 Lab 08
22
23
24
10:10 MEDP 285 - Miranda
1:10 MEDP 160 Lab 05
3:10 MEDP 160 Lab 06
5:10 MEDP 160 Lab 07
7:10 MEDP 160 Lab 08
25
9:10 MEDP 160 Lab 09
11:10 MEDP 160 Lab 10
1:10 MEDP 331 - Web Prod 2
7:00 MEDP 360 - Contour
26
3:10 MEDP 160 Lab 01
5:10 MEDP 160 Lab 02
7:00 MEDP 349 Physical Computing
27
9:10 MEDP 160 Lab 03
11:10 MEDP 160 Lab 04
1:10 MEDP 150 Lab01
3:10 MEDP 150 Lab 02
5:10 MEDP 150 Lab 03
7:10 MEDP 150 Lab 04
28
9:10 MEDP 150 Lab 05
11:10 MEDP 150 Lab 06
1:10 MEDP 150 Lab 07
3:10 MEDP 150 Lab 08
29
30
1
10:10 MEDP 285 - Miranda
1:10 MEDP 160 Lab 05
3:10 MEDP 160 Lab 06
5:10 MEDP 160 Lab 07
7:10 MEDP 160 Lab 08
2
9:10 MEDP 160 Lab 09
11:10 MEDP 160 Lab 10
1:10 MEDP 331 - Web Prod 2
7:00 MEDP 360 - Contour
3
3:10 MEDP 160 Lab 01
5:10 MEDP 160 Lab 02
7:00 MEDP 349 Physical Computing
4
9:10 MEDP 160 Lab 03
11:10 MEDP 160 Lab 04
1:10 MEDP 150 Lab01
3:10 MEDP 150 Lab 02
5:10 MEDP 150 Lab 03
7:10 MEDP 150 Lab 04
5
9:10 MEDP 150 Lab 05
11:10 MEDP 150 Lab 06
1:10 MEDP 150 Lab 07
3:10 MEDP 150 Lab 08
6

This Month's Events

Mon, Sep 3
10:10 AM - 1:00 PM
MEDP 285 - Miranda
HN432
Mon, Sep 3
1:10 PM - 3:00 PM
MEDP 160 Lab 05
HN432
Mon, Sep 3
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 160 Lab 06
HN432
Mon, Sep 3
5:10 PM - 7:00 PM
MEDP 160 Lab 07
HN432
Mon, Sep 3
7:10 PM - 9:00 PM
MEDP 160 Lab 08
HN432
Tue, Sep 4
9:10 AM - 11:00 AM
MEDP 160 Lab 09
HN432
Tue, Sep 4
11:10 AM - 1:00 PM
MEDP 160 Lab 10
HN432
Tue, Sep 4
1:10 PM - 4:00 PM
MEDP 331 - Web Prod 2
HN432
Tue, Sep 4
7:00 PM - 9:40 PM
MEDP 360 - Contour
HN432
Wed, Sep 5
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 160 Lab 01
HN432
Wed, Sep 5
5:10 PM - 7:00 PM
MEDP 160 Lab 02
HN432
Wed, Sep 5
7:00 PM - 9:40 PM
MEDP 349 Physical Computing
HN432
Thu, Sep 6
9:10 AM - 11:00 AM
MEDP 160 Lab 03
HN432
Thu, Sep 6
11:10 AM - 1:00 PM
MEDP 160 Lab 04
HN432
Thu, Sep 6
1:10 PM - 3:00 PM
MEDP 150 Lab01
HN432
Thu, Sep 6
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 150 Lab 02
HN432
Thu, Sep 6
5:10 PM - 7:00 PM
MEDP 150 Lab 03
HN432
Thu, Sep 6
7:10 PM - 9:00 PM
MEDP 150 Lab 04
HN432
Fri, Sep 7
9:10 AM - 11:00 AM
MEDP 150 Lab 05
HN432
Fri, Sep 7
11:10 AM - 1:00 PM
MEDP 150 Lab 06
HN432
Fri, Sep 7
1:10 PM - 3:00 PM
MEDP 150 Lab 07
HN432
Fri, Sep 7
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 150 Lab 08
HN432
Mon, Sep 10
10:10 AM - 1:00 PM
MEDP 285 - Miranda
HN432
Mon, Sep 10
1:10 PM - 3:00 PM
MEDP 160 Lab 05
HN432
Mon, Sep 10
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 160 Lab 06
HN432
Mon, Sep 10
5:10 PM - 7:00 PM
MEDP 160 Lab 07
HN432
Mon, Sep 10
7:10 PM - 9:00 PM
MEDP 160 Lab 08
HN432
Tue, Sep 11
9:10 AM - 11:00 AM
MEDP 160 Lab 09
HN432
Tue, Sep 11
11:10 AM - 1:00 PM
MEDP 160 Lab 10
HN432
Tue, Sep 11
1:10 PM - 4:00 PM
MEDP 331 - Web Prod 2
HN432
Tue, Sep 11
7:00 PM - 9:40 PM
MEDP 360 - Contour
HN432
Wed, Sep 12
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 160 Lab 01
HN432
Wed, Sep 12
4:00 PM - 5:00 PM
New Event
HN432
Wed, Sep 12
5:10 PM - 7:00 PM
MEDP 160 Lab 02
HN432
Wed, Sep 12
7:00 PM - 9:40 PM
MEDP 349 Physical Computing
HN432
Thu, Sep 13
9:10 AM - 11:00 AM
MEDP 160 Lab 03
HN432
Thu, Sep 13
11:10 AM - 1:00 PM
MEDP 160 Lab 04
HN432
Thu, Sep 13
1:10 PM - 3:00 PM
MEDP 150 Lab01
HN432
Thu, Sep 13
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 150 Lab 02
HN432
Thu, Sep 13
5:10 PM - 7:00 PM
MEDP 150 Lab 03
HN432
Thu, Sep 13
7:10 PM - 9:00 PM
MEDP 150 Lab 04
HN432
Fri, Sep 14
9:10 AM - 11:00 AM
MEDP 150 Lab 05
HN432
Fri, Sep 14
11:10 AM - 1:00 PM
MEDP 150 Lab 06
HN432
Fri, Sep 14
1:10 PM - 3:00 PM
MEDP 150 Lab 07
HN432
Fri, Sep 14
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 150 Lab 08
HN432
Mon, Sep 17
10:10 AM - 1:00 PM
MEDP 285 - Miranda
HN432
Mon, Sep 17
1:10 PM - 3:00 PM
MEDP 160 Lab 05
HN432
Mon, Sep 17
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 160 Lab 06
HN432
Mon, Sep 17
5:10 PM - 7:00 PM
MEDP 160 Lab 07
HN432
Mon, Sep 17
7:10 PM - 9:00 PM
MEDP 160 Lab 08
HN432
Tue, Sep 18
9:10 AM - 11:00 AM
MEDP 160 Lab 09
HN432
Tue, Sep 18
11:10 AM - 1:00 PM
MEDP 160 Lab 10
HN432
Tue, Sep 18
1:10 PM - 4:00 PM
MEDP 331 - Web Prod 2
HN432
Tue, Sep 18
7:00 PM - 9:40 PM
MEDP 360 - Contour
HN432
Wed, Sep 19
7:15 AM - 9:30 AM
New Event
HN432
Wed, Sep 19
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 160 Lab 01
HN432
Wed, Sep 19
5:10 PM - 7:00 PM
MEDP 160 Lab 02
HN432
Wed, Sep 19
7:00 PM - 9:40 PM
MEDP 349 Physical Computing
HN432
Thu, Sep 20
9:10 AM - 11:00 AM
MEDP 160 Lab 03
HN432
Thu, Sep 20
11:10 AM - 1:00 PM
MEDP 160 Lab 04
HN432
Thu, Sep 20
1:10 PM - 3:00 PM
MEDP 150 Lab01
HN432
Thu, Sep 20
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 150 Lab 02
HN432
Thu, Sep 20
5:10 PM - 7:00 PM
MEDP 150 Lab 03
HN432
Thu, Sep 20
7:10 PM - 9:00 PM
MEDP 150 Lab 04
HN432
Fri, Sep 21
9:10 AM - 11:00 AM
MEDP 150 Lab 05
HN432
Fri, Sep 21
11:10 AM - 1:00 PM
MEDP 150 Lab 06
HN432
Fri, Sep 21
1:10 PM - 3:00 PM
MEDP 150 Lab 07
HN432
Fri, Sep 21
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 150 Lab 08
HN432
Mon, Sep 24
10:10 AM - 1:00 PM
MEDP 285 - Miranda
HN432
Mon, Sep 24
1:10 PM - 3:00 PM
MEDP 160 Lab 05
HN432
Mon, Sep 24
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 160 Lab 06
HN432
Mon, Sep 24
5:10 PM - 7:00 PM
MEDP 160 Lab 07
HN432
Mon, Sep 24
7:10 PM - 9:00 PM
MEDP 160 Lab 08
HN432
Tue, Sep 25
9:10 AM - 11:00 AM
MEDP 160 Lab 09
HN432
Tue, Sep 25
11:10 AM - 1:00 PM
MEDP 160 Lab 10
HN432
Tue, Sep 25
1:10 PM - 4:00 PM
MEDP 331 - Web Prod 2
HN432
Tue, Sep 25
7:00 PM - 9:40 PM
MEDP 360 - Contour
HN432
Wed, Sep 26
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 160 Lab 01
HN432
Wed, Sep 26
5:10 PM - 7:00 PM
MEDP 160 Lab 02
HN432
Wed, Sep 26
7:00 PM - 9:40 PM
MEDP 349 Physical Computing
HN432
Thu, Sep 27
9:10 AM - 11:00 AM
MEDP 160 Lab 03
HN432
Thu, Sep 27
11:10 AM - 1:00 PM
MEDP 160 Lab 04
HN432
Thu, Sep 27
1:10 PM - 3:00 PM
MEDP 150 Lab01
HN432
Thu, Sep 27
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 150 Lab 02
HN432
Thu, Sep 27
5:10 PM - 7:00 PM
MEDP 150 Lab 03
HN432
Thu, Sep 27
7:10 PM - 9:00 PM
MEDP 150 Lab 04
HN432
Fri, Sep 28
9:10 AM - 11:00 AM
MEDP 150 Lab 05
HN432
Fri, Sep 28
11:10 AM - 1:00 PM
MEDP 150 Lab 06
HN432
Fri, Sep 28
1:10 PM - 3:00 PM
MEDP 150 Lab 07
HN432
Fri, Sep 28
3:10 PM - 5:00 PM
MEDP 150 Lab 08
HN432